Ankara (12)Ankara
upv: 70
Ulus (18)Ankara
upv: 100
Altınpark (12)Ankara
upv: 48
Harikalar Diyarı (18)Ankara
upv: 96